သံုးစြဲပံုအညႊန္း

ကီရာ 15:15:15+7(S)+(Ca,Mg,Zn,B) Pure Co15-15-15mpound ဓာတ္ေျမၾသဇာကို သီးႏွံအလိုက္ အသံုးျပဳနည္း

သီးႏွံ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား မွတ္ခ်က္
စပါး ေျမခံ ၁ အိတ္
ေကာက္ပင္လွန္ခ်ိန္/ပင္ပြားခ်ိန္ အိတ္ဝက္ ပုလဲ အိတ္ဝက္ ႏွင့္ တြဲသံုးေပးရန္
မႈိကပ္ခ်ိန္/ဖံုးတံုးလံုးတံုးခ်ိန္ အိတ္ဝက္
ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ ဝါ၊ ပဲမ်ိဳးစံု ေျမခံ ၁ အိတ္
ရက္ ၂၀ ခန္႔ အိတ္ဝက္
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ အိတ္ဝက္
ေျမပဲ၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ/နီ ေျမခံ ၁ အိတ္
ဥဆင္း/စြယ္ခ်ခ်ိန္ ၁ အိတ္
ခရမ္းခ်ဥ္၊ င႐ုတ္ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သီးႏွံမ်ား ေျမခံ ၁ အိတ္ သီးတင္ႏႈန္းေကာင္းေစရန္ အသီးတစ္ခါခူးၿပီးတုိင္း အိတ္ဝက္ထည့္ေပးရန္
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ အိတ္ဝက္
ဖရဲ၊ သခြား၊ ပန္းမံုလာ၊ ေဂၚဖီထုပ္၊ ပန္းမ်ိဳးစံု ေျမခံ ၁ အိတ္
ရက္ ၂၀ အိတ္ဝက္
အသီးဖမ္း/ထုပ္ခ်ိန္ အိတ္ဝက္