ျမန္မာ့ေရေျမရာသီဥတုႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ သီးႏွံမ်ိဳးစံုအတြက္

” ေရႊ ကီရာ ” အထူးျပဳ Compound ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား

ေရႊကီရာ အထူးျပဳကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား၏ ထူးျခားခ်က္မွာ ေရရွည္ခံစိုက္ပ်ိဳးေရးအတြက္ဦးတည္၍ ေျမယာမ်ား၏ ေျမခ်ဥ္ငံဓာတ္ (Soil PH Level) ကို မွ်တစြာထိန္းညွိေပးၿပီး (၁)ႏွစ္ပတ္လံုး သီးႏွံမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ (Crop Rotation) စနစ္မ်ားျဖင့္ ေအာင္ျမင္စြာ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ နည္းပညာျမင့္မားၿပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ၊ အပင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ အနည္းလိုအခ်ိဳးမ်ား ညီညြတ္မွ်တေအာင္ တိက်ေသခ်ာစြာတြက္ခ်က္ထားၿပီး ႏို္င္ငံတကာအဆင့္မွီ(ISO)လက္မွတ္မ်ားအရ စက္႐ံုႀကီးမွ ထုတ္လုပ္ထားေသာ ကြန္ေပါင္းဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ားျဖစ္ပါသည္။

” ေရႊကီရာ ” အထူးျပဳ Compound ဓာတ္ေျမၾသဇာကို ေရြးခ်ယ္သံုးသင့္သည့္ အေၾကာင္းရင္း

  • သီးႏွံမ်ိဳးစံုအတြက္ အျမစ္၊ ပင္စည္၊ အသီးႀကီးထြားမႈအဆင့္တိုင္းတြင္ အာဟာရဓာတ္အခ်ိဳးက်စြာ ပါဝင္ထားျခင္း။
  • ျမန္မာ့ေရေျမအမ်ိဳးမ်ိဳးတါင္ လိုအပ္ေသာအမ်ားလို (NPKS) ႏွင့္ မရွိမျဖစ္ အနည္းလို Ca, Mg, Zn, B ဓာတ္မ်ား အခ်ိဳးက်စြာ ပါဝင္ထားျခင္း။
  • ပါဝင္ေသာ အနည္းလိုဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ အပင္မ်ား ေရာဂါဓာဏ္ ပိုမိုခံႏိုင္ျခင္း။
  • အခ်ိဳးက်စြာပါဝင္ေသာ အာဟာရဓာတ္မ်ားေၾကာင့္ အသီးတင္ႏႈန္းမ်ားျပားျခင္း၊ သီးႏွံမ်ား ထြက္ႏႈန္းေကာင္းၿပီး အေရာင္အေသြးလွပျခင္း၊ အရသာပိုမိုေကာင္းမြန္ျခင္း။
  • အဆင့္အတန္းျမင့္မားေသာ စက္႐ံုႀကီးမွ ထုတ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ေပ်ာ္ဝင္အားေကာင္းၿပီး အေလအလြင့္နည္းပါးျခင္း စသည့္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာကို ေရႊကီရာ ကြန္ေပါင္းမွ ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။

သံုးစြဲပံုအညႊန္း

ေရႊကီရာ 16:8:8+7(S)+(Ca,Mg,Zn) အထူးျပဳ Compound ဓာတ္ေျမၾသဇာကို သီးႏွံအလိုက္ အသံုးျပဳနည္း

သီးႏွံ သံုးစြဲရမည့္အခ်ိန္ တစ္ဧကႏႈန္းထား မွတ္ခ်က္
စပါး ေျမခံ ၁ အိတ္
ေကာက္ပင္လွန္ခ်ိန္/ပင္ပြားခ်ိန္ အိတ္ဝက္ ပုလဲ အိတ္ဝက္ ႏွင့္ တြဲသံုးေပးရန္
မႈိကပ္ခ်ိန္/ဖံုးတံုးလံုးတံုးခ်ိန္ အိတ္ဝက္
ေျပာင္း၊ ႀကံ၊ ဝါ၊ ဂ်ံဳ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ပဲမ်ိဳးစံု ေျမခံ ၁ အိတ္
ရက္ ၂၀ – ၂၅ ခန္႔ အိတ္ဝက္
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ အိတ္ဝက္
ခရမ္းခ်ဥ္၊ င႐ုတ္ႏွင့္ စားဖိုေဆာင္သီးႏွံမ်ား ေျမခံ ၁ အိတ္ သီးတင္ႏႈန္းေကာင္းေစရန္ အသီးတစ္ခါခူးၿပီးတုိင္း အိတ္ဝက္ထည့္ေပးရန္
ပန္းပြင့္ခ်ိန္ အိတ္ဝက္