စပ်မျိုးပြောင်းများ

အထွက်နူန်းကောင်း အရည်အသွေးမြင့် စပ်မျိုးပြောင်းများကို ထိုင်းနိုင်ငံမှတင်သွင်းပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်သွင်းပြီး ဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိပါသည်။ ဟန်နုမာ အမှတ်တံဆိပ် နှင့် ပြောင်းမျိုး(၄)မျိုး  [SP 333, SP 335, SP 95 and SP 888] ရှိပါသည်။ GFD မှ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးလျက်ရှိသော အထွက်နူန်းကောင်း စပ်မျိုးပြောင်း (F1) အားလုံးသည် ဗီဇပြုပြုပြောင်းလဲထားခြင်း မရှိပါ။

အမျိုးအစားများ

၁။ အက်စ်ပီ ၃၃၃                                   ၆။ အေအေ ၇၄၇

၂။ အက်စ်ပီ ၃၃၅                                   ၇။ အိတ်ချ်ခေ ၉၃၃

၃။ အက်စ်ပီ ၈၈၈                                  ၈။ အိတ်ချ်ခေ ၉၈၈

၄။ အက်စ်ပီ ၉၅                                    ၉။ အိတ်ချ်တီခေ ၁၅၀ ၂၄၇

၅။ အေအေ ၇၃၇