အီးေမးလ္ပို႔ရန္

ေတာင္သူဦးႀကီးမ်ား ႀကီးပြားတိုးတက္ေစဖို႔ Green Farm Development Co.,Ltd ႏွင့္ အျမန္ဆံုးဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
  • ႐ံုးဖြင့္ရက္ ေန႔စဥ္
  • ႐ံုးဖြင့္ခ်ိန္ မနက္ ၈:၃၀ - ညေန ၅:၃၀ ထိ
  • ဖုန္းနံပါတ္ +959 788088006
  • အီးေမးလ္ info@gfdmyanmar.com
  • ဝက္ဘ္ဆိုက္ www.gfdmyanmar.com